Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn 

Trở thành Công ty hàng đầu về vận tải sản phẩm khí và hóa chất trong nước, có uy tín cao trong khu vực và thế giới. 

Sứ mệnh 

Đáp ứng nhu cầu dịch vụ vận tải các sản phẩm khí và hóa chất trong nước và mở rộng ra thị trường quốc tế

Tham gia góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia