Ban giám đốc


Giám đốc 

Ông Đoàn Đức Trọng

Năm sinh

1986

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanhPhó Giám đốc

Ông Vũ Văn Đức

Năm sinh

1963

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư Khai thác máy tàu biển - Kỹ sư quản trị doanh nghiệpPhó Giám đốc 

Ông Nguyễn Cảnh Toàn

Năm sinh

1977

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế chuyên ngành marketing