Dịch vụ kinh doanh LPG

Nhằm đa dạng hóa loaị hình dịch vụ và sử dụng đội xe bồn hiện có, lĩnh vực kinh doanh LPG cũng được Gas Shipping chú trọng, góp phần gia tăng đáng kể Doanh thu SXKD của Công ty.