Giá trị cốt lõi

1. Hướng đến khách hàng: Dịch vụ vận tải chỉ có giá trị khi mang lại lợi ích cho khách hàng.  

2. Hướng đến cổ đông: Luôn công tâm, minh bạch và tôn trọng lợi ích của các cổ đông, những người đứng sau hậu thuẫn để Công ty phát triển. 

3. Yếu tố con người: Con người là tài sản quý giá nhất, là nhân tố chủ đạo cho sức mạnh của Gas Shipping nên luôn được tôn trọng và phát huy khả năng. 

4. Tính hiệu quả, chuyên nghiệp: Chủ động, sáng tạo và chuyên nghiệp để đảm bảo sử dụng các nguồn lực hiệu quả nhất. 

5. Trách nhiệm với môi trường, xã hội: Quan tâm tới các yếu tố an toàn, bảo vệ môi trường, tăng tính bền vững của quá trình phát triển doanh nghiệp.