Tài liệu Doanh nghiệp

1. Tin Doanh nghiệp
Báo cáo Kết quả phát hành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. (06/12/2021)

NQ ĐHCĐ bất thường lấy ý kiến Cổ đông bằng Văn bản. (16/11/2021)

NQ HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT. (16/11/2021)

NQ HĐQT Thông qua Cập nhật bản Cáo bạch. (16/11/2021)

NQ HĐQT Thông qua Kế hoạch và Tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. (16/11/2021)

Tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng Văn bản. (06/11/2021)

NQ HĐQT thông qua KH và TL để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. (05/11/2021)

Thay đổi thời gian nộp tiền mua cổ phiếu. (26/10/2021)

Nghị Quyết HĐQT Chốt danh sách Cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản. (25/10/2021)

Thông Báo gia hạn thời gian nộp tiền mua Cổ phiếu VSD. (15/10/2021)

Nghị Quyết HĐQT Thông báo thay đổi thời gian nộp tiền mua Cổ phiếu. (13/10/2021).

Báo cáo mua bán cổ phiếu Cổ đông lớn. (05/10/2021)

Ký hợp đồng vay dự án tàu hóa chất tại Woori Bank. (06/09/2021)

Nghị Quyết HĐQT và Thông báo gia hạn nộp tiền mua Cổ phiếu. (31/08/2021)

Mẫu Giấy Chuyển nhượng quyền mua Cổ phiếu. (24/08/2021)

Mẫu Giấy Đăng ký mua Cổ phiếu. (24/08/2021) 

 Thông Báo Đăng ký mua thêm Cổ phiếu. (24/08/2021) 

Hướng dẫn Cổ đông thực hiện quyền mua/chuyển nhượng quyền mua Cổ phiếu. (24/08/2021) 

Nghị Quyết HĐQT Bầu Chủ Tịch. (18/08/2021) 

 Biên bản và Nghị Quyết ĐHCĐ bất thường. (18/08/2021)

Thông Báo mời họp. (10/08/2021)

Thông báo chào bán Cổ Phiếu ra công chúng và tài liệu đính kèm Bản cáo hạch. (10/08/2021)

Thông Báo chào bán Cổ Phiếu. (10/08/2021)

Nghị Quyết HĐQT Chốt danh sách Cổ đông. (10/08/2021)

Nghị Quyết HĐQT Phê duyệt Lựa chọn mua tàu chở dầu - hóa chất số 1 trọng tải khoảng 20.000 DWT. (06/08/2021)

Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán thêm cổ phần ra công chúng. (06/08/2021)

Thay đổi ngày tổ chức ĐHCĐ bất thường. (26/07/2021)

 Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp. (23/07/2021)

Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT. (23/07/2021)

Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021. (22/07/2021)

 Công bố Thông tin người phụ trách quản trị. (08/07/2021)

 QĐ Từ nhiệm, Bổ nhiệm Giám đốc Công ty. (08/07/2021)

 Đơn từ nhiệm Phụ trách Quản trị. (30/06/2021)

 Thông báo nhận hồ sơ tỷ lệ sở hữu nước ngoài. (29/06/2021)

Chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHCĐ bất thường bằng hình thức trực tuyến. (16/06/2021)

Công bố thông tin hủy ngày Đăng ký cuối cùng. (15/06/2021)

NQ HĐQT chốt danh sách tổ chức ĐHCĐ bất thường lấy ý kiến CĐ bằng văn bản về việc sửa đổi điều lệ và miễn nhiệm, bầu thay thế TV HĐQT Công ty. (07/06/2021)

 Thông qua chỉnh sửa, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 và nội dung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. (24/05/2021)

NQ Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty (02/12/2020)

 BB Họp bầu Trưởng ban Kiếm soát (19/06/2020)

 NQ Bổ nhiệm lại ông Vũ Văn Đức - Phó Giám đốc Công ty (02/06/2020)

 CBTT Thay đổi Vốn điều lệ trên Giấy ĐKKD Công ty (08/05/2020)

 Thông báo Sử dụng Hóa đơn điện tử (02/01/2020)

 NQ Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Cảnh Toàn - Phó Giám đốc Công ty (03/01/2020)

 NQ Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT (11/12/2019)

 QĐ Bổ nhiệm ông Đoàn Đức Trọng giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty (26/11/2019)

 Ủy quyền ông Lê Anh Nam thực hiện CBTT (26/08/2019)

 NQ Thông qua kết quả bà Phạm Thị Trúc giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT (18/04/2019)