Chứng nhận - Giải thưởng

  • GCN Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 do DNV cấp.
  • GCN Hệ thống quản lý an toàn ISM Code do Cơ quan đăng kiểm Việt Nam (VNQC) cấp.
  • GCN phù hợp Công ước lao động hàng hải MLC 2006 do Cơ quan đăng kiểm Việt Nam (VNQC) cấp.

GCN Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

GCN Hệ thống quản lý an toàn ISM Code (DOC)

GCN Lao động hàng hải MLC 2006