Ban kiểm soát


Trưởng ban kiếm soát

Bà Nguyễn Thị Thu Sương

Ngày sinh

1973

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế
Thành viên Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Bá Nghị

Ngày sinh

1979

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Quản lý kinh tếThành viên Ban kiểm soát

Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Ngày sinh

1988

Trình độ chuyên môn

Thạc sỹ Chính sách công

Cử nhân Tài chính ngân hàng