Ban giám đốc


Giám đốc 

Ông Nguyễn Duyên Hiếu

Năm sinh

1975

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Quản trị Doanh nghiệp - Kỹ sư Địa chất Dầu khí

 


Phó Giám đốc

Ông Vũ Văn Đức

Năm sinh

1963

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư Khai thác máy tàu biển - Kỹ sư quản trị doanh nghiệp

 


Phó Giám đốc 

Ông Nguyễn Cảnh Toàn

Năm sinh

1977

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế chuyên ngành marketingPhó Giám đốc 

Ông Đoàn Đức Trọng

Năm sinh

1986

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Quản trị Kinh doanh