Ban kiểm soát


 


Trưởng Ban kiểm soát   

Ông Nguyễn Thế Dân

Ngày sinh

1966

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kinh tế

 

Thành viên Ban kiếm soát      

Bà Nguyễn Thị Thu Sương

Ngày sinh

1973

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế


Thành viên Ban kiểm soát   

Ông Trần Duy Tân

Ngày sinh

1987

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế và Thương mại Quốc tế