Ban kiểm soát


Thành viên Ban kiếm soát      

Bà Nguyễn Thị Thu Sương

Ngày sinh

1973

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế


Thành viên Ban kiểm soát   

Ông Nguyễn Bá Nghị

Ngày sinh

1979

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Quản lý kinh tế


Thành viên Ban kiểm soát   

Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Ngày sinh

1988

Trình độ chuyên môn

Thạc sỹ Chính sách công

Cử nhân Tài chính ngân hàng