Ban kiểm soát


Trưởng Ban kiểm soát   

Bà Nguyễn Linh Giang

Ngày sinh

1978

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ QTKD, Cử nhân Kế toán kiểm toán
 


Thành viên Ban kiểm soát   

Ông Nguyễn Thế Dân

Ngày sinh

1966

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kinh tế
 


Thành viên Ban kiếm soát      

Bà Võ Thị Thanh Tùng

Ngày sinh

1981

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng

Cử nhân Kinh tế - Kế toán