Chứng nhận - Giải thưởng

  • GCN Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 do DNV cấp.
  • GCN Hệ thống quản lý an toàn ISM Code do Cơ quan đăng kiểm Việt Nam (VNQC) cấp.
  • GCN phù hợp Công ước lao động hàng hải MLC 2006 vào T8/2014 do Cơ quan đăng kiểm Việt Nam (VNQC) cấp.

GCN Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

GCN phù hợp Công ước lao động hàng hải MLC 2006 

GCN Hệ thống quản lý an toàn ISM Code