Thư mời và tài liệu Đại hội cổ đông năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế xin trân trọng thông báo và kính mời quí vị cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2016, chi tiết như sau:

 • Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 26/04/2016.
 • Địa điểm: Phòng Champagne, Lầu 1, Khách sạn Novotel, 167 Hai Bà Trưng, Q3,TP. Hồ Chí Minh.
 • Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP vận tải Sản phẩm khí Quốc tế có tên trong danh sách cổ đông đến ngày đăng ký cuối cùng là ngày 31/3/2016 do
 • Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 • Nội dung : Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:
 • Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, Báo cáo kiểm toán năm 2015; Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Giám đốc;
 • Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015;
 • Thông qua nhiệm vụ và các chỉ tiêu Kế họach 2016;
 • Thông qua Báo cáo năm 2015 Kế họach công tác năm 2016 của HĐQT;
 • Thông qua Báo cáo năm 2015 Kế họach công tác năm 2016 của BKS;
 • Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, Báo cáo kết quả họat động của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2015, Báo cáo thẩm định BC tài chính năm 2015 của BKS;
 • Thông qua Báo cáo năm 2015, Kế họach năm 2016 về thù lao HĐQT và BKS;
 • Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Deloitte làm kiểm tóan Báo cáo tài chính năm 2016;
 • Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi.
 • Các nội dung khác

 

Thư mời, mẫu Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền và tài liệu Đại hội sẽ được gửi đến quý cổ đông và cập nhật Tại đây

Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp (theo mẫu Giấy ủy quyền). Khi tham dự quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) vui lòng mang theo giấy CMND/hộ chiếu/GCNĐKKD và Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc đăng ký tham dự đại hội trước 10 h ngày 20/4/2015.

Số ĐT: 08 22205388 Fax: 08 22205366/ 67

Email: postmaster@gasshipping.com.vn

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự hợp nhưng không nhận được thư mời.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN TÀI CƯƠNG

(Đã ký)