Thông tin hoạt động của gas Shipping trong tháng 05/2011

Công tác sản xuất kinh doanh:

Kinh doanh vận tải LPG: Thực hiện cho thuê định hạn đối với các tàu: Cửu Long Gas, Việt Gas; cho thuê chuyến đối với các tàu: Sài Gòn Gas, Hồng Hà Gas, Apollo Pacific và Aquamarine Gas.

Kinh doanh xăng dầu: Tiếp tục và giao cho Công ty CP Vận tải Nhật Việt (đơn vị thành viên của Gas Shipping) thực hiện hợp đồng cung cấp nhiên liệu với Công ty Kinh doanh Khí (KDK) và một số khách hàng khu vực phía Bắc.

Kết quả hoạt động SXKD tháng 05/2011: (Đvt: triệu đồng)

Tổng Doanh thu: 593 Luỹ kế 227.753
Lợi nhuận trước thuế 031 Luỹ kế 26.256
Lợi nhuận trước thuế 273 Luỹ kế 19.692

Công tác và hoạt động khác:

Ngày 05/05/2011 Hội đồng quản trị Gas Shipping đã có thông báo chi trả cổ tức năm 2010 cho các cổ đông của Gas Shipping theo Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2011. Thời gian chi trả cổ tức từ ngày 10/06/2011 đến ngày 10/07/2011.

Ngày 27/05/2011 Gas Shipping cùng với đơn vị tư vấn là Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI) đã nộp hồ sơ xin niêm yết 30.000.000 cổ phiếu với mã chứng khoán là GSP tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM và đang chờ sự thẩm duyệt Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Dự kiến thực hiện việc niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE trong Quý III năm 2011.