Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị việc chấm dứt cử ông Nguyễn Ngọc Anh làm người đại ..