Gas Shipping tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí quốc tế (Gas Shipping), sáng ngày 26/4/2016, Gas Shipping đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Khách sạn Novotel, Tp. Hồ Chí Minh.  

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tọa, Ông Nguyễn Duyên Hiếu – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016; Ông Nguyễn Tài Cương- Chủ tịch HĐQT đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016; Tờ trình đề nghị thông qua Báo cáo 2015 và kế hoạch năm 2016 về thù lao của HĐQT, BKS. Ông Nguyễn Thế Dân-Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016; Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát. Đại hội cũng nghe Ông Nguyễn Thế Anh- Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua chủ trương và phương án tái cấu trúc Công ty CP Vận tải Nhật Việt-đơn vị thành viên của Gas Shipping và Tờ trình thông qua hợp đồng vận chuyển giữa Gas Shipping và Nhật Việt.   


Ông Nguyễn Duyên Hiếu - Giám đốc Công ty báo cáo Kết quả hoạt động SXKD 2015 của Công ty. 

Đoàn Chủ tịch cuộc họp đã dành nhiều thời gian để trả lời các câu hỏi, chất vấn của cổ đông về các báo cáo liên quan, lắng nghe, ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông để điều chỉnh, sửa đổi những nội dung hợp lý nhằm thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2016. 

Sau 3 giờ đồng hồ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí quốc tế đã kết thúc thành công tốt đẹp với tất cả các nội dung nêu trên đều được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ cổ đông tán thành trên 90%. Đại hội đồng cũng đã thông qua việc bầu bà Võ Thị Thanh Tùng thay thế bà Vũ Thị Phương Nga giữ chức Kiểm soát viên Công ty Gas Shipping.