Đại hội Cổ đông bất thường năm 2021

Sáng ngày 17/08/2021, Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 bằng hình thức Đại hội trực tuyến. Tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến tại thời điểm khai mạc Đại hội là 27.029.848 cổ phần, tương đương 75,08% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/07/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện.


Điều hành tại Đại hội là ông Mai Thế Toàn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty

Trước khi Đại hội chính thức diễn ra, thông qua hệ thống bỏ phiếu trực tuyến, các Cổ đông tham dự đã thống nhất thông qua các nội dung về Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử và ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và Chương trình Nghị sự đại hội với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Mai Thế Toàn - Chủ tịch HĐQT Công ty Gasshiping đã trình bày nội dung hai tờ trình:

_Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;

_Tờ trình việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã thông qua các tờ trình thay đổi điều lệ Công ty và tờ trình việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ kết quả bầu cử thông qua hình thức bầu dồn phiếu, bà Nguyễn Linh Giang và ông Đoàn Đức Trọng đã trúng cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.


Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải sản phẩm khí Quốc tế đã hoàn thành các nội dung đã đề ra. Với sự đồng hành của cổ đông và đối tác, sự nỗ lực không ngừng của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể Cán bộ công nhân viên, Gas Shipping phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021 đã đề ra dù trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Cùng nhau vượt qua đại dịch, chúng ta tiếp tục đồng hành để vươn xa, sẻ chia để lớn mạnh!