Bổ sung lĩnh vực hoạt động vận tải đường bộ và kinh doanh LPG

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-ĐUVTDK ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí, ngày 14 tháng 6 năm 2016 Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đã ra Quyết định số 531/VTDK-TCNS về việc thành lập Phòng Kinh doanh của Công ty Gas Shipping. Việc ra đời phòng Kinh doanh nhằm mở rộng lĩnh vực dịch vụ sang vận tải đường bộ và kinh doanh LPG.