Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải sản phẩm khí quốc tế trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chi tiết như sau:

Thời gian:                 7 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 4  năm 2018.

Địa điểm                   Khách sạn Novotel, 167 Hai Bà Trưng, P6, Q3, TP.Hồ Chí Minh.

Đối tượng tham dự:     Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế có tên trong danh sách cổ đông đến ngày đăng ký cuối cùng là ngày 05/03/2018 do TT Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Nội dung:                  Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

1.      Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

2.      Nhiệm vụ và các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2018;

3.      Đề nghị thông qua chuyển tiếp Dự án đầu tư tàu vận chuyển LPG sức chở 3500-4000 cbm năm 2017 qua năm 2018;

4.      Đề nghị thông qua Dự án đầu tư tàu vận chuyển LPG sức chở đến 7.500 cbm.

5.      Bổ sung ngành nghề kinh doanh;

6.      Báo cáo năm 2017, kế họach công tác năm 2018 của HĐQT;

7.      Báo cáo năm 2017, kế hoạch năm 2018 về thù lao của HĐQT và BKS;

8.      Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017;

9.      Báo cáo năm 2017, Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban Kiểm soát;

10.    Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

11.    Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.

12.    Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

13.    Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế Quản trị Công ty.


Thư mời, mẫu Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền sẽ được gửi đến quý cổ đông hoặc tải về tại đây

Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp (theo mẫu Giấy ủy quyền). Khi tham dự, quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) vui lòng mang theo giấy CMND/hộ chiếu/GĐKDN và Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc đăng ký tham dự đại hội trước 16 giờ ngày 03/4/2018.

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng không nhận được thư mời.

Trân trọng,

                                                               TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                         CHỦ TỊCH

                                                                            (Đã ký)

                                                                    Nguyễn Tài Cương