Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 14/04/2017, Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Công ty xin được công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội như tài liệu đính kèm:

Tải về Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017